جان خموش و کوچه هایش

کوچه باغ باغ دلتنگیست

هر کجا رو میکنم

جز ساز مرگ و جور و غم

آوای دیگر نیست

من نمی دانم خداوندا ! خدایا!

در میان این همه

سیّاره و خورشید و چندان کهکشان تا بینهایت!

این زمین

این سخت تلخِ پر شقاوت

گرد تا گردش جنایت

بهر چیست؟
"نسیم"