شنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۳

جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟م.ت. اخلاقیجمهوری اسلامی
آری یا   خیر ؟
مهرتابان
آری یا خیر ؟
در طی ٣٥ یا ٣٦ سال گذشته که رژیم حاکم بر ایران خود را همچون کابوسی بر ایران و ایرانی تحمیل کرده وهمه چیز ایران وایرانی را به فساد وتباهی کشانده  است،در عوض ملّت ایران طی گذران زندگی پر رنج و درد خویش،با انواع واقسام  حرکاتی که از دستش بر آمده، سعی بر این داشته که انزجار ونفرت خویش را ا ز این"عصاره فساد" نشان داده و با انواع واقسام بهانه ها مبنا را حتّی بر این گذاشته که آنرا از درون هم شده بپاشاند. از برپائی اعتصابات کارگری گرفته تا آبپاشی در پارکها وبرپا کردن جشنهائی که سالها از اذهان پاک شده بود.
در یک کلام ملّت با همه خوبی وبدیهایش وبه انواع واقسام ایما واشاره ها اعلام کرده که از این رژیم وهر آنچه که شبیه آن باشد، متنفّر وبیزار ، وخواهان نابودی تام وتمام آنست .امّا با توّجه به تجربه دجّالیت خمینی، دیگر حاضر به تن دادن به فرمول زیر که خمینی ویارانش خود را با استفاده از آن"کنه" وار به قدرت چسباندند نیست،منظور این بیانست که :
بگذارید این رژیم(رژیم شاه) برود،بعدش خواهیم دید.
امّا ،
امروز جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٣ بعد از مدّتها سری به تلویزیون سازمان مجاهدین زدم،دیدم به به، رهبر مجاهدین پیام داده است.منظور پیام رجوی در ماه رمضان  ١٣٩٣(فصل ششم،نتیجه گیری وچند رهنمود برای جوانان انقلابی وموسسان چهارم ارتش آزادیبخش در داخل میهن اشغال شده) است .اینکه کلّ پیامش طوری بود که آدم فکر می کرد هنوز در عصر چاپ اطلّاعیه با دست به سر می بریم ونه عصر انترنت،وپیام خطاب به عدّه ای خاصّ ودر یک محیط بسته خاصّ است(شاید برای لیبرتی بوده باشد) بماند. ایشان در بخشی از پیام خویش چنین کشف عظیمی کرد که :
"یک استدلال سطحی وعامیانه در این باره که آخوندها به آن دامن می زنند،این است که از کجا بدانیم آنهائی که بعد از این رژیم می آیند،بدتر از اینها نباشند ؟ "
آقای رهبر در این پیامش نه تنها "تختمنبر" خالی ملاّ را پس از سقوط،از آن وسزاوار خود و مهر تابانش می داند، بلکه با این سئوال،ملّت "اعتماد سوخته" ایران  را مجرم اعلام کرده و"خطبه گونه" می فرماید:
 که شما اگر چنین سئوالی را مطرح کنید،همه عامل ملّا ،ویا حدّاقلش بازیچه دست او هستید !
در جائی دیگر ایشان با یک پز خاصّ خود، قلم رنجه فرموده می فرماید :
" هرکس که می خواهد رژیمی بدتر ازاین رژیم به سر کار نیاید،بهتر است زودتر دست به کار شده و  این رژیم را سرنگون کند ورژیم بهتری بر سرکار بیاورد ."
آقای رهبر طوری این مسئله را به رخ می کشد که انگار با تمسخر به ملّت در زنجیر می گوید،این منم که تنها می توانم تورا نجات بدهم،غیر از این همین کاسه است وهمین آش ،ونوش جانت .
باید به آقای رهبر گفت :
ملّت نه منتظر تو ونه دیگران است،بلکه خود با شیوه ها وتاکتیکهای مناسبش دمار از روزگار این رژیم در خواهد آورداین ملّت دیگر باید چکار کند که آقا خود را به رخشان نکشد ؟
تازه هر آنچه هم داری وبه رخ دیگران می کشی،ذخیره ای است که از همین ملّت داری وآنها را چارچنگولی به انحصار خود در آورده ای .
حتما باید عکس "مهر تابان" را بر دستها بالا برده واینبار نه تصویر او را درماه(همچون خمینی)،بلکه خود او را چنانکه آقا بارها فرموده، "ماه تبان" بنامند!
به این آقای رهبر باید گفت :صبح بخیر آقا :
مگر نمی بینی که ملّت مثل خوره با جشن و عزا وعروسی وآبپاشی وووو به جان این رژیم افتاده است و دارد آنرا فی الواقع دیوانه می کند ؟
اوجش هم بهانه انتخابات سال ١٣٨٧ بود(جنبش سبز) که تو خواستی با اتیکت "اشرف نشان" آنرا به جیب خودت بریزی،که البته جیب آقا پاره شد .
در جائی دیگر جناب رهبر با کمال شهامت وبدون اینکه حواسش باشد که هنوز عدّه ای در قید حیاتند و حقه خمینی را به یاد دارند، وحقّه اش سوخته شده واز کار افتاده است، می فرماید :
مشت مدّعی را می توان با یک سئوال ساده که در عین حال خطّ قرمز بین جبهه خلق با رژیم را ترسیم میکند،باز کرد:
بگو ببینم ماندگاری همین رژیم  ولایت فقیه را ترجیح می دهی یا جایگزینی شورای ملی مقاومت وهمین مجاهدین را ؟
معنی ومفهوم جمله تاریخی" آقا" اینست که :
هرکس به شورای ملی مقامت یا همان مجاهدین بگوید نه،حتما رژیم آخوندی را می خواهد !
خمینی دجّال هم پس از سقوط شاه، با همین تاکتیک،ملّت را پیروخود ویا طرفدار شاه متهم کرد :
جمهوری اسلامی ،
آری یا خیر ؟
می شد جمله بالا آقا ی رهبر را در زیر خلاصه کرد :
مهر تابان
آری یا خیر ؟
سرگذشت ملّت ایران ،مثل آن بانوی بزرگواری می ماند که از شوهری مستبد(شاه) خود را رها می کند،وبا حقه گرفتار "نامرد"دیگری"(خمینی ودم ودنبالچه هایش)  می شود. وسرانجام پس از اینکه به آن شوهر"مستبد تر" پشت می کند،شوهر نامرد دوّمی اورا خطاب قرار داده ومتهم می کند که:" اگر من نه،پس حتما معشوقه ای در سر داری" !
 در این درگیری مرد رندی تحت عنوان "محلّل" از راه میرسدکه بله ،یا من،یا همین شوهر فعلی !
ایرانی مارگزیده،دیگر گز نکرده پاره نخواهد کرد،شما آقای رجوی اگر خلوص نیت داشته وریگی در کفش مبارک ندارید،بیائید به اینهمه سئوال وابهام(من با خوشبینی می گویم اتهام)،به جای فوش وتوهین ومارک زدن پاسخ روشن وصریح بدهید،تا به قول خودشما همه بور شوند وبروند دنبال کارشان.
آری اینجانب به عنوان منتقد ومعترض به این سخنان آکنده از توهین آقای رجوی،با همه خلوص نیتی که در زمان شاه به دنبال خمینی افتادم، وپس از افشای ماهیت کثیف او با خلوص نیت به چهره وریش او تف کردم وبا همان خلوص نیت وپاکی وبا گذشت از همه چیز خود به دنبال سازمان "مجاهدین خلق"افتادم ،وسر انجام با "آری وخیر خمینی گونه" رجوی مواجه شدم،اعلام می کنم ،اگر میلیاردها بار به اطّلاعاتی بودن وهزار جور لجن پراکنی متهمم سازید وحتّی فیش حقوقی دریافت ماهانه جعلی از طرف وزارت اطّلاعات رژیم برایم چاپ کنید،دست از روشن گری بر نخواهم داشت .چه بر علیه رژیم خمینی باشد،چه بر علیه مخالف سیاسی او .
واقعیت را باید گفت،تا راه برای چهره حقیقت هموار شود .

ننگ بر هرچه ولایت فقیه.
نابود باد رژیم نکبت بار جمهوری اسلامی ایران
رسوا ورسواتر باد رژیم اسلامی(مکتبی،ایدئولوژیکی) وهم مسلکان او در هر شکل وشمایلی .
بر قرارباد حکومتی ناشی از رای آگاه و آزاد ملّت

م- ت اخلاقی
جمعه ٢٤  مرداد ١٣٩٣
هیچ نظری موجود نیست: