دوشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۳

پاریس: گرامیداشت سیمین بهبهانی با شرکت نعمت آزرم، هادی خرسندی، کاظم کردوانی، پروین اردلان، ویدا فرهودی، م. سحر و...، ۱۹ سپتامبر

گراميداشت شکوه و شوکت سيمين در شعر و زندگی اش
غزال غزل‌های شعر فارسی، سيمين بهبهانی به جاودانگی پيوست. جسم خسته زنی که زندگی اش زيباترين سروده او بود، جهانِ پُر تب و تاب ما را واگذاشت و آرام گرفت. اما شعرش که زندگی بود، حضورش که عشق و مهربانی بود، کلامش که فرياد آزاديخواهی بود و همراهی اش که توان و شور برابرخواهی بود، همواره با ما خواهد ماند.

advertisement@gooya.com 


چهار نهاد مدنی ايرانيان مقيم پاريس از شما دعوت می‌کنند تا در مراسمی به ياد و در بزرگداشت اين بزرگ بانوی شعر و ادب فارسی، مبارز خستگی ناپذير آزادی انديشه و قلم، يار وفادار کانون نويسندگان ايران و همراه هميشگی جنبش زنان ايران، شرکت کنيد.
در اين همايش نه فقط درباره ويژگی‌های شعر و غزل‌های ناب او و نيز نقش و جايگاه رفيعش در ادبيات معاصر زبان فارسی گفتگو خواهد شد، بلکه ابعاد ديگر کنشگری‌های درخشان اجتماعی او در جنبش زنان ايران و نيز کانون نويسندگان، توسط همراهانش بازگو می‌شوند.
مجری برنامه : شبنم طلوعی
بخش اول برنامه
شعرخوانی ويدا فرهودی
گفتار نعمت آزرم: «سيمين، زبان فريادهای خاموش»
گفتار پروين اردلان: «سيمين، غزلی ماندگار در جنبش زنان ايران»
گفتار کاظم کردوانی : «در زندگی نيز سيمين¬غزل بود»
موسيقی : بهکامه ايزد پناه
استراحت
بخش دوم برنامه
گفتار م. سحر : «سيمين و شيوه او در غزل»
«جايگاه و تاثير سيمين در ادبيات افغانستان»
«جايگاه و تاثير سيمين در ادبيات تاجيکستان»
شعرخوانی هادی خرسندی
موسيقی و پايان برنامه
جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۰ تا ۲۳
Salle Bruxelles 
FIAP - 30 rue Cabanis - 75014 Paris - Métro Glacière
انتشارات خاوران - انجمن اجتماعی و فرهنگی ايرانيان در فرانسه (وال دُ مارن) - انجمن رودکی - انجمن گفتگو و دموکراسی

هیچ نظری موجود نیست: