شنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۹۲

داستان انقلاب به روایت آرشیو رادیو بی بی سی از دوران مشروطیت تا سقوط حکومت محمد رضا شاه پهلوی(چهارده برنامه)


داستان انقلاب به روایت آرشیو رادیو بی‌بی‌سی

دوستان گرامی

از قدیم گفته اند منگرید که، که میگوید بلکه بشنوید که چه میگوید.برنامه های چهارده گانه بی بی سی در باره انقلاب ایران بویزه از نظر اسناد جالب است. در حوالی 22 بهمن و نزول جمهوری اسلامی خوبست بشنویم.


داستان انقلاب (۱): ریشه‌های انقلاب ایران؛ آرمان‌های مشروطیت

در بخش اول از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به نهضت مشروطه می‌پردازد که آرمان‌های انقلاب، شاید بیش از تحولات دیگر، ریشه در آن داشت.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۲): شکست مشروطه با خاطراتی شیرین

در بخش دوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویداد‌های پس از درگذشت مظفرالدین شاه و تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۳): تاسیس سلسله پهلوی

در بخش سوم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویداد‌های پس از درگذشت مظفرالدین شاه و تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۴): ظهور و سقوط رضاشاه

در بخش چهارم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به ظهور و سقوط رضاشاه و اقداماتی که او در دوران حکومتش انجام داد می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۵): در ایران پس از رضا شاه چه گذشت؟

در بخش پنجم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اوضاع سیاسی ایران پس از تبعید رضا شاه می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۶): به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه

در بخش ششم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اوضاع سیاسی ایران پس از به سلطنت رسیدن محمد رضا پهلوی می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۷): دولت محمد مصدق و ملی شدن نفت

در بخش هفتم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به روی کار آمدن محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت ایران می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۸): سقوط دولت مصدق؛ آغاز دوره اقتدار شاه

در بخش هشتم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویدادهای منجر به سقوط دولت مصدق و آغاز دوره اقتدار محمد رضا شاه پهلوی می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۹): واکاوی دلایل سقوط دولت محمد مصدق

در بخش نهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به واکاوی دلایل سقوط دولت محمد مصدق از زبان چهره‌های آن زمان می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۰): غلبه شاه بر حریفان سیاسی‌اش

در بخش دهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به اقدامات شاه پس از سقوط محمد مصدق و غلبه او بر حریفان سیاسی‌اش می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۱): شاه، روحانیت، و آیت‌الله خمینی

در بخش یازدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رابطه شاه با روحانیت و مطرح شدن آیت الله خمینی در میان مخالفان او می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۲): آغاز رویارویی آیت‌الله خمینی با محمد رضا شاه

در بخش دوازدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به آغاز رویارویی آیت‌الله خمینی با محمد رضا شاه و رویدادهای منجر به واقعه ۱۵خرداد ۱۳۴۲ می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۳): پیوستن بازار به مخالفان و ظهور فعالیت‌های مسلحانه

در بخش سیزدهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به رویدادهای پس از ۱۵خرداد ۱۳۴۲، پیوستن بازار به مخالفان، و ظهور فعالیت‌های مسلحانه در مقابل شاه می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

داستان انقلاب (۱۴): درآمد‌های هنگفت نفتی؛ عامل تزلزل حکومت شاهنشاهی؟

در بخش چهاردهم از رشته برنامه‌های داستان انقلاب، باقر معین در ادامه بحث جستجوی ریشه‌های انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، به دلایل تزلزل حکومت محمد رضا شاه پهلوی می‌پردازد. می‌پردازد.
کلیک از اینجا بشنوید

هیچ نظری موجود نیست: