جمعه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۲

ملّت،موسسان چهارم!؟.م. ت .اخلاقیملّت،موسسان چهارم!؟
در شهر کرج در صبح زود،هنوز هوا تاریک است،جمعیت برای تماشای گرفتن جان یک انسان که خود قربانی سیستم کثیف یک مشت آخوند دیوث است،از سر وکول همدیگر بالا می روند.
آیا پاسداری، بسیجی، ویا شکنجه گری بر درخانه این آدم نماها،که تعدادشان هم کم نیست رفته وبه زور آنها را از خواب بیدار کرده تا به تماشای اعدام این زندانی جوان که در آخرین لحظه خواهان دیدار با مادرش است، به تماشا بنشینند ؟
آیا اینهمه، این جوان زندانی فریاد می زند ومقاومت می کند،100 نفر از میان جمعیت، کسی به یاری او قدم به جلو می گذارد ؟
و این در حالیست که از یکطرف جوان با دست وپای بسته فریاد می زند،واز طرف دیگر جیغ مادر بیچاره ونالان این زندانی به آسمان بالاست !!!!؟
ملّت ایستاده وتماشا می کند،فقط یکی دوصدا به گوش میرسد :
دمش گرم !
و در آخرین لحظه یکی خطاب به زندانی دست وپا بسته می گوید : خدا بیامرزدت !!!
وسرانجام فرزند در مقابل مادر به دار آویخته می شود.
راستی این ملّت را چه شده است که اینگونه به چنین روزی،وبویژه به چنین سنگدلی افتاده است ؟!
خود در زیر ببینید :
از چه کسی باید انسانیت وهمدردی را آموخت ؟
از کلیپ واقعی بالا،یا از این فیلم واقعی که در زیر آمده است ؟
وسئوال آخر اینکه :
کجاست یکی دو تیم عملیاتی از آن یگانهای مدّعی" موسسان چهارم "،که این شب تیره را با رگبار مسلسلهای خویش بدرد واین زندانی اسیر را از چنگال آخوندهای دیوث آدمخوار رها کند وملّت را به خود آرد وبباوراند که حامی وپشتیبانی دارد ؟
از مارک(بر چسب)تروریست وحشت دارید ؟!
اینست نتیجه بازی سیاسی سالهای طولانی در دالانهای مجالس شیک اروپائی ونشست وبرخاست با یک مشت وزیر و وکیل تاریخ در رفته واجاره ای .

م- ت اخلاقی
9 اسفتد 1392

هیچ نظری موجود نیست: