چهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۲

اجلاس دو روزهٴ شورای ملی مقاومت ايران

اجلاس دو روزهٴ شورای ملی مقاومت ايران

 اجلاس دو روزهٴ شورای ملی مقاومت در روزهای بيست و پنجم و بيست و ششم دی با حضور رئيس جمهور برگزيدهٴ شورا با سرود «ای ايران ای مرز پرگهر»، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، افتتاح شد.

خانم رجوی ضمن خيرمقدم به اعضای حاضر در جلسه، سخنان خود را با گرمترين درودها به شهيدان راه آزادی، 4شهيد مجاهد خلق در چهارمين حمله موشکی به ليبرتی، 52 شهيد حماسه اشرف در 10شهريور، زندانيان سياسی اعدام شده در سراسر ميهن و شهيدان قيام روز عاشورا در ديماه سال 88 آغاز کرد.
او، در مروری کوتاه بر تحولات سياسی کشور، خاطرنشان کرد که 6ماه پس از نمايش انتخابات رياست جمهوری در رژيم ولايت فقيه، که اصحاب مماشات و مدافعان حفظ اين رژيم می خواستند آن را تحولی در جهت اعتدال و خروج اين رژيم ورشکسته از بحران قلمداد کنند، تزلزل و بحرانهای فزايندهٴ رژيم، به ويژه پس از تن دادن ناگزير به يک گام عقب نشينی در برنامه تسليحات اتمی، هم چنان بارز و آشکار است. فروپاشی اقتصاد کشور، تورم، بيکاری و شکستهای بزرگی نظير طرح يارانه ها و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن، ديکتاتوری آخوندها را درهم می پيچد و رژيم ولايت فقيه در برابر اين بحرانها و در هراس از فوران قيامها، جز اعدامهای فزاينده، اعمال مجازاتهای ضدانسانی، تشديد سرکوب و انواع تبعيضها و تحميلهای ارتجاعی، به ويژه عليه مليتها و پيروان مذاهب و اديان مختلف، راهی نمی يابد.
خانم رجوی اضافه کرد: سير تحولات، نه تنها هيچ اعتباری برای دعاوی ميانه روی و خروج از بحران درموررد رژيم آخوندی باقی نگداشته، بلکه صورت مسألهٴ واقعی امروز ايران را- که همانا پيکار ملتی مقاوم برای سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار آزادی و حاکميت مردم است- هرچه واضح ترمی کند.
رئيس جمهور برگزيده شورا برای دوران انتقال حاکميت به مردم ايران، آنگاه بر موقعيت و مسئوليت تاريخی شورای ملی مقاومت ايران و يکايک اعضا و حاميانش در اين شرايط حساس تأکيد کرد و سخنانش را با تجليل و قدردانی از هموطنان و حاميان مقاومت که در حماسه اعتصاب غذای 108روزه صفحه درخشان و فراموشی ناپذيری را در رويارويی با دشمن گشودند به پايان برد.

اجلاس شورای ملی مقاومت در بحثهای پيش از دستور و در دستور کار دو روزه خود رخدادهای سياسی داخلی و منطقه يی و بين المللی در فاصله سه ماهه پس از اجلاس قبلی در اواخر مهرماه را که از جمله شامل موارد زير بود، مورد بررسی قرار داد:
-بحران درونی هيأت حاکمه و پيامدهای شکست مهندسی خامنه ای در نمايش انتخابات رياست جمهوری رژيم و روی کارآمدن آخوند روحانی و تشديد جنگ و جدال باندهای حاکميت بر سر عقب نشينی ناگزير و از سر استيصال، از بمب سازی در توافقنامه ژنو؛
-رسواشدن سريع مهملات تکراری در مورد ميانه رو شدن رژيم قرون وسطايی آخوندها؛
- برملا شدن ابعاد ديگری از فساد فراگير نظام و چپاولهای ميلياردی، از جمله فضيحت 87ميليارد يورويی پولشويی و نقل و انتقال غيرقانونی ارز به ترکيه؛
-سرخوردگی و انزجار گسترده مردمی از دعاوی «اعتدال و تدبير و اميد» و وضعيت انفجاری در جامعهٴ چپاول شده و به ستوه آمده، که ارتجاع حاکم با صدها اعدام و برپاکردن چوبه های دار در ملأعام برای مهار آن تلاش می کند؛
- روند تحولات جاری در منطقه به ويژه در لبنان و سوريه، و به ويژه بالا گرفتن بحران در غرب عراق که سياستهای مداخله جويانه و مطامع رژيم ولايت فقيه در اين کشورها را در معرض تهديدهای جدی قرار داده است، و از هم گسستگی و فرو ريختن جبهه اش در منطقه،
- شروع کار دادگاه بين المللی ترور رفيق حريری در لاهه که متهمان آن سرکردگان حزب الله لبنان هستند. خامنه ای در آذرماه سال 1389 شخصاً عليه اين دادگاه موضع گرفت و از پيامدهای آن برای سياست صدور تروريسم و بنيادگرايی رژيم به شدت می ترسد.
اجلاس شورا همچنين کارزار مقاومت برای سرنگونی استبداد مذهبی و همچنين توطئه های جنايتکارانه و همه جانبه يی را -که اين ديکتاتوری تبهکار با صرف هزينه های گزاف و با کثيف ترين بند و بستها در منطقه و جهان، برای از ميان برداشتن تهديد اصلی موجوديت خود، يعنی مقاومت سازمان يافته و يگانه جايگزين دموکراتيک (شورای ملی مقاومت) پيگيری می کند، مورد بحث و بررسی قرارداد.
اعضای شورا تأکيد کردند که شعله های آتش حمله موشکی 5ديماه به ليبرتی با استفاده از دهها موشک طراحی شده برای کشتار جمعی و حمله به اشرف به وسيلهٴ حکومت دست نشاندهٴ مالکی در عراق در 10شهريور -که طبق تمامی تعاريف حقوقی و رأی دادگاه اسپانيا برای رسيدگی به آن، مصداق روشن جنايت عليه بشريت و جنايت عليه جامعه بين المللی است- عمق و دامنه هدف توطئه را به همگان نشان داد.
اجلاس شورا با قدردانی از انتشار گزارش بسيار ارزشمند و جامع و مستند ارتش آزاديبخش ملی ايران درباره حمله به اشرف، آن را تنها گزارش واقعی در اين باره توصيف کرد که به گفته خانم رجوی در سخنانش در مراسم گراميداشت شهيدان در 15 دی، به خوبی «نشان داد که مقاومت ايران نخستين خواستار و نخستين برنده هر تحقيق مستقل و جامع و شفاف (در اين باره) است». هم چنان که اين گزارش «يک روشنگری تاريخی دربارهٴ ضعف و ذلت حاکم بر سياست غرب و عهدشکنيهای شرم آور آنهاست».
در اجلاس شورا خاطرنشان شد که گزارش ارتش آزادی بخش، بادکنک قدرت نمايی و داعيه های ابلهانهٴ قدر قدرتی سرکردگان زهرخوردهٴ رژيم آخوندها، از جمله گزارش سرکرده نيروی تروريستی قدس به خبرگان ارتجاع و دعاوی جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران در تلويزيون رژيم را ترکاند. اين گزارش به دقت و به طور مستند نشان داد که حمله و گروگانگيری و اعدامهای جمعی در اشرف توسط حکومت دست نشانده عراق، چيزی جز کاربرد رذيلانه ترين و در عين حال بزدلانه ترين روشهای رايج در شکنجه گاههای رژيم در برابر زندانيان بی دفاع با به کار گرفتن خائنانی که به همدستی با جلاد کشانده می شوند، نبوده است. کما اينکه کارزار شيطان سازی و دروغپردازی رژيم ولايت، برای زمينه سازی، پيشبرد، و توجيه توطئه هايش عليه مقاومت، با همين روشها و همين گونه عوامل کارسازی می شود.
وقتی هم که چهرهٴ کريه خيانت در صحنهٴ کشتار روشن شد، مزدورانی که چهره سوخته و سياه و آيندهٴ تيره و تباه خود را، در آخر خط خيانت، در آينه نظام آدمکشان ديدند، چندی در حالت کمای سياسی فرو رفتند و سپس يک به يک به فرموده وزارت در يک کرهماهنگ، همه جنايتها را – به شيوه امام شيادان که می گفت خودشان خودشان را شکنجه می کنند و می کشند - به خود مجاهدين نسبت دادند!
يکی ديگر از ترفندهای رذيلانهٴ دشمن ضدبشری که تحت عنوان دلسوزی برای مجاهدان ليبرتی يا خانواده های آنان صورت می گيرد، علاوه بر انداختن تقصير منتقل نکردن مجاهدين به آمريکا و کشورهای اروپايی به گردن «رهبران» برای صاف کردن جادهٴ دستگيری و کشتار آنان، کسب اطلاع از نقاط دقيق اصابت موشکها و وضعيت مجروحان و مصدومان به طور مستقيم از طريق مأموران استخبارات عراق و به طور غيرمستقيم از طريق مزدوران رژيم تحت عناوين مختلف از قبيل «خانواده های مجاهدين» است. به اين طريق دشمن به اشکال مختلف، هم چنان که در اطلاعيهٴ کميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا به تاريخ 13 دی 92 افشا شده است حريص جمع آوری اطلاعات در مورد نتايج جزيی و تاکتيکی حملات موشکی به منظور طراحی و ادامه جنايتهای بعدی و پيگيری هدفهای مشخص است.
دراين ميان، وضعيت دلسوزان به اصطلاح منتقد مقاومت به چنان درجه يی از فضيحت رسيده است که - لابد از فرط دلسوزی برای نظام- در معرفی عوامل رو سياه وزارت اطلاعات و جستجو گران مختصات ليبرتی بعد از حمله موشکی برای هدف گيريهای دقيق تر بعدی، خم به ابرو نمی آورند تا هيچ فرصتی در نقد مجاهدين وشورا، آن هم با رکيک ترين الفاظ و عناوين، از دست نرود!
به اينان بايد گفت در صورت امکان قبول زحمت نموده و مدتی با تغيير نقش، با مقاومت ”مخالفت“ و با رژيم و اطلاعات آخوندها ”نقد و انتقاد“ پيشه کنند تا همگان ببينند تفاوت ”منتقد دلسوز“ نظام با ”مخالف“ تشنه به خون مقاومت، درکجا و در چيست؟
تبهکاری و رسوايی مافيای جنايت، شقاوت و شناعت ولايت و مزدوران و همدستان و هم کيشان، البته فقط يک روی سکه است، روی ديگر سکه، هم چنان که در گزارش ارتش آزاديبخش درخشيد، اصالت و استواری مقاومتی است مستقل و آزاديخواه که در رويارويی با بدترين دشمن ايران و ايرانی و بزرگترين تهديد و خصومت عليه بشريت معاصر و محافل و حکومتهای پشتيبانش، و نيز در برابر نقض عهدها و خيانتهای زنجيره يی و بی پايان آنها، تکيه به مردم ايران و نيروی وجدان را برگزيده و راه رهايی ميهن از بيداد آخوندی را در پاکبازی و پايداری به هرقيمت يافته است.

دبيرخانة شورای ملی مقاومت ايران
 ماخذ
 http://www.mojahedin.org/news/132081/

هیچ نظری موجود نیست: