دوشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۲

در باره دروغ

 آن اندازه كه ما خود را فريب مي دهيم و گمراه مي كنيم، هيچ دشمني نمي تواند.((محمد حجازي))

اگر دروغ مي رهاند، راستي هميشه رهاننده است.((؟))

راستي مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پيروانش بيشتر مي شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتي آشكار شد، سوزش و تباهي بيشتري به همراه دارد.((ارسطو))

نخستين كسي كه مي تواند زن را فريب دهد، خود اوست.((لافونتن))

كردار بالاتر از كلمات سخن مي گويند و دروغهاي كمتري مي گويند.((؟))

گاهي دروغ همان كاري را مي كند كه يك چوب كبريت با انبار باروت.((مثل آلماني))

يك دروغ ممكن است دنيا را دور بزند و به جاي اولش برگردد؛ اما در همين مدت، يك حقيقت هنوز دارد بند كفش هاي خود را مي بندد تا حركت كند.((مارك تواين))

هيچ كس از افراد رياكار و دروغگو خوشش نمي آيد و هيچ فردي حاضر به گرفتن پول تقلبي نيست.((سوكوني واكيدم))

ديوِ كين و ديوِ سخن چيني گزنده است. سخن چين هرگز جز به دروغ لب نمي گشايد. گفتارش هميشه بي فروغ است. [ افراد ] دو رو و سخن چين از مهر يزدان بي بهره اند و از او در هراسند.((بزرگمهر))

هنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند، در حقيقت در برابر رسالت عالي خود كاذب مي نمودند.((آرتور شوپنهاور))

سامانه همه گير هستي با آنكه يكنواخت پنداشته مي شود، رو به پويش و پيشرفت است. گردش آرام هستي نبايد ما را فريب دهد. ما بخشي از يك برنامه بزرگ و پيش خواسته در كيهان هستيم كه پيشرفت را در نهاد خود دارد.((اُرد بزرگ))

چهره نيست كه فريب مي دهد، ماييم كه با خواندن آنچه آنجا نوشته شده فريب مي خوريم.((فيگاور))
دانشي كه از بيرون به دست آمده دروغين است. اين نوع دانش بر ناداني تو سرپوش مي گذارد، اما تو را خردمند نمي سازد. ( ؟ )

لذت راستي چنان است كه هيچ كس دوست ندارد در رنج و دروغ فرو افتد.((اشو))

يك دروغ كوچك با خود هزار و يك دروغ ديگر مي آورد، زيرا تو مجبور مي شوي از آن دفاع كني و از دروغ نمي توان با حقيقت دفاع كرد.((اشو))
زندگي در راه دروغ بي ارزش است و مردن در راه حقيقت يكي از بزرگترين بركات زندگي است.((اشو))

انساني كه به حقيقت دست يافته چگونه مي تواند دروغ بگويد؟ براي چه بايد دروغ بگويد؟ او هيچ دروغي براي گفتن ندارد.((اشو))

راستي، امانت است و دروغ گفتن خيانت.((بوذرجمهر))

هيچ كس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد.((گوته))

با فريب شايد بتوان چيزي بدست آورد، اما در نهايت همان دستاورد مايه تباهي خواهد بود.((ارد بزرگ))
يك دروغگو مي تواند دور دنيا برود، اما نمي تواند بازگردد.((مثل لهستاني))

كسي كه فقط با كمك چشم ديگران مي بيند فريب مي خورد.((مثل فرانسوي))

زندگي بسيار فريب دهنده است؛ فقط بايد با عينك مناسبي به آن نگريست.((دوما))

دروغ در دوي سرعت شركت مي كند، اما راستي در دوي ماراتن.((مايكل جكسون))

نقيض يك قضيه ي صادق يك قضيه ي كاذب است، اما نقيض يك حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري است.((نيلس بور))

هرچه ايمان مرد به هوشش بيشتر شود، زن بهتر مي تواند او را فريب دهد.((لرد بايرون))

وقتي در برابر كسي كه مهربان، مؤدب و مبادي آداب است قرار مي گيريم، بسيار دشوار است كه همه ي حرفهايش را دروغ تصور كنيم و درستي و راستي در او نبينيم.((ميلان كوندرا))

ممكن است دروغ يك سال بدود، راستي در يك روز از او جلو مي افتد.((مثل افريقائي))

نفرين بر او كه با بدكاري كه به اندرز خواهي آمده همدستي كند. زيرا هم رأيي با بدكار مايه ي رسوايي و گوش دادن به دروغ، خيانت است.((جبران خليل جبران))

اگه خدا تو رو لبه ي پرتگاه برد بهش اعتماد كن؛ يا تو رو از پشت مي گيره، يا بهت قدرت پرواز مي ده.((؟))

شما تنها به دو نفر در زندگي تان دروغ مي گوييد: نامزدتان و پليس!((جك نيكلسون))

من ترسيم كردن را به حرف زدن ترجيح مي دهم، زيرا ترسيم كردن سريعتر است و مجال كمتري براي دروغ گفتن باقي مي گذارد.((لوكوربوزيه))

دروغ جلوه اي از شيطان است زيرا شيطان دو نام دارد: يكي شيطان و ديگري دروغ.((ويكتور هوگو))

نه مي توان تاريخ را فريب داد و نه مي توان زمان را از سير سريع خود بازداشت.((محمد خياباني))
عشق، فريب زمان را نمي خورد، حتي اگر لبان و گونه ي سرخ او زير تيغ داس قرار گيرد. عشق با گذشت ساعتها و هفته هاي كوتاه تغيير نمي يابد، بلكه تا پايان هستي ادامه خواهد داشت.((ويليام شكسپير))

تنها مرگ است كه دروغ نمي گويد.((صادق هدايت))

خشم را با مهرباني، بدي را با خوبي، آزار را با بخشش و دروغ را با راستي فرو بنشانيم.((؟))

در برخي از موارد، فريب خوردن بهتر از بي اعتمادي است.((سرنگ))

براي آنكه تاريخ تا ابد دروغ باشد كافي است كه يك نفر حقايق را پنهان كند.((ميشله))

كسي كه يك بار مرا فريب مي دهد براي او ننگ است، ولي كسي كه دو بار فريبم مي دهد براي من ننگ است.((مثل اسكاتلندي))

دروغ، آيين اربابان و بردگان و حقيقت، خداي انسانهاي آزاد است.((ماكسيم كورگي))

دروغ مثل برف است كه هر چه آن را بغلتانند، بزرگتر مي شود.((لوتر))

اندكي از مردم را مي توان براي هميشه فريب داد. همه مردم را نيز مي توان براي مدت اندكي فريب داد. اما نمي توان همه مردم را براي هميشه فريب داد.((آبراهام لينكلن))

آدميان در شناسايي چيزهاي آشكار فريب مي خورند.((هراكليت))
تفاوت اساسي بين يك گربه و يك دروغ در اين است كه گربه نه تا جان دارد.((مارك تواين))
آن كه دروغي مي گويد، نمي داند كه چه كار دشواري انجام مي دهد؛ زيرا مي بايست بيست دروغ ديگر نيز در ادامه آن دروغ اول از خود بگويد.((الكساندر پوپ))
انسان زماني در كار سياست به آساني فريب مي خورد كه تصور مي كند ديگران را فريب داده است.((ژول سيمون))
تاريخ، حقيقتي است كه سرانجام به افسانه و افسانه دروغي است كه سرانجام به تاريخ مي پيوندد.((جين كاكتيو))
آدمي ناتوان ترين موجود جهان است، بويژه در برابر خودش. هيچ كس بهتر از خود انسان نمي تواند خودش را فريب دهد. هر كس نيمي از عمرش را در فريب دادن خود تلف مي كند.((آبراهام لينكلن))
تمام وعده ها و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور زندگي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشي و در پرتو سعي و تلاش خود به مقامي برسي.((ميكل آنژ))
عده بسيار كمي از مردم، سرزنش هاي مفيد را به تعريفهاي دروغين كه از ايشان به عمل مي آيد، ترجيح مي دهند.((ديل كارنگي))
دروغ بزرگي را با صداي بلند بگوييد و مدتي آن را تكرار كنيد؛ دير يا زود، مردم آن را باور خواهند كرد.((؟))
زمان، فريب دهنده اي بيش نيست، بدين جهت كه هيچ كاري براي كمك به ما در راه دگرگون ساختن خود نمي كند.((كريشنا مورتي))
اگر انسان بخواهد چيزي را به گونه اي روشن و دقيق ببيند، مي بايست ذهنش بسيار آرام و به دور از همه ي كينه ورزي ها، فريب ها، گفتگوها، تجسم ها و تصاوير باشد.((كريشنا مورتي))
كسي كه دروغ مي گويد و با گفتن اينكه همه ي مردم چنين نمي كنند، براي خود عذري مي تراشد، كسي است كه با وجدان خود بر سر ستيز است.((ژان پل سارتر))
انسانها در سياست هميشه قربانيان ساده دلِ فريب و خود فريبي بوده و خواهند بود و تا زماني كه نياموزند منافع طبقاتي اين يا آن گروه را در پشت عبارتهاي اخلاقي، مذهبي، سياسي و اجتماعي و وعده هاي آنها جستجو كنند، قرباني خواهند شد.((ولاديمير لنين))
ما نسل بدبختي هستيم، به همين جهت از بيچارگي ناچاريم به كمك دروغهايي هنر خود را از واقعيت هاي زندگي دور نگه داريم.((ژرژ ساند))
پاي دروغ كوتاه است.((مثل ايتاليايي))
سخن گفتن را با سخن گفتن و مطالعه را با مطالعه كردن و دويدن را با دويدن و كار كردن را با كار كردن خواهيد آموخت. به روشي مشابه نيز عشق ورزيدن را با عشق ورزيدن خواهيد آموخت. همه ي آنان كه فكر مي كنند براي آموختن اين موارد راههاي ديگري وجود دارد، تنها خودشان را فريب داده اند.((سينت فرانسيس دي سيلز))
كاش در دنيا سه چيز وجود نداشت: غرور، عشق و دروغ؛ آن وقت كسي از روي غرور براي عشق دروغ نمي گفت.((؟))
كسي كه بديهاي همسايه‌اش را چون گندم وجين شده [=پاك شده ار علف هرز] در برابر باد بالا مي‌افكند، ولي بديهاي خويش مي‌پوشد، چون نيرنگ‌بازي است كه مُهره و طاس دروغين از بازيگر ديگر پنهان دارد.((بودا))
آنان كه از آنچه نبايد شرمگين باشند، شرم دارند و از آنچه بايد شرمگين باشند، شرم ندارند، اينان در پي آموزه‌هاي دروغين بوده و به راه بد روند.((بودا))
عكس ها هيچ گاه دروغ نمي گويند، شايد تنها به اين دليل دروغ نمي گويند كه هرگز چيزي نمي گويند.((توني ديويس))
خود فريبي به اين صورت بيان شده است كه انگار روي وزنه‌اي ايستاده‌ايد تا خود را وزن كنيد، در حالي كه شكم‌تان را تو داده‌ايد.((چارلز استيون هامبي))
دروغ، انفجاري است در خودباوري تو.((وين داير))
نتيجه ي فريب و رياكاري، نااميدي و اندوه؛ و راه خيانتكاران، دشوار است.((فلورانس اسكاول شين))
براي اينكه بتوانم در مسير زندگاني با اطمينان خاطر گام بردارم و عمل كنم، ميل فوق العاده اي دارم كه بدانم چگونه مي توان بين حقيقت و غير حقيقت، راست و دروغ و درستي و نادرستي تفاوت قايل شد.((دكارت))
خود را بيان كردن هميشه به معناي خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بيان كردن براي تو مفهومي جز دروغ گفتن ندارد.((فرناندو پسوا))
همه به يكديگر عشق مي ورزيم و دروغ، بوسه اي است كه با يكديگر رد و بدل مي كنيم.((فرناندو پسوا))
ميلياردها نفر هستند كه گونه ها و اقسام دروغ ها را باور مي كنند، ولي هنوز حال شان خوب است و برخي افراد هم راستي را باور دارند، ولي درمانده و بدبخت اند.((كريستوفر هايت))
بدترين كردار، چيدن گفته هاي راست و دروغ در كنار يكديگر است.((كريستين بوبن))
دروغ، تمام سكه هاي تقلبي را به جريان مي اندازد، ولي به هنگام جستجوي طلا، يكه و تنهاييم؛ همان گونه كه در سوگ تنهاييم.((كريستين بوبن))
لبخند راستين، لبخند كسي است كه همه چيز را يافته است: ديگر حساب يا فريبي در كار نيست.((كريستين بوبن))
اگر انسان، كسي را جز به عمد بكُشد، اين خطا كوچكتر از آن است كه او را در جستار زيبايي و نيكي و دادگري و قانون فريب دهد.((افلاطون))
دوستان دروغين همچون سايه‌اند؛ زماني كه ما زير نور گام برمي‌داريم، از همه به ما نزديك‌ترند، ولي تا وارد تاريكي مي‌شويم، زودتر از همه ما را ترك مي‌كنند.((كريستين بووي))
يكي از وظايف آموزش و پرورش راستين اين است كه از دشواري‌هاي دروغين درگذريم و با دشواري‌هاي وجودي زندگي دست و پنجه نرم كنيم.((آبراهام مازلو))
اگر آدمي، راستي را به عنوان يك ارزش به شكلي در خود جاي داده باشد كه گويي همانند خون آدمي، بخشي از وجود اوست، در اين صورت، اگر در هر كجاي دنيا دروغي گفته شود و آدمي بدان پي ببرد، آزرده خاطر مي‌شود.((آبراهام مازلو))
هيچ كس نمي‌خواهد شريف‌ترين جزء وجود خود را به دروغ بيالايد.((افلاطون))
مردمان نيك در جواني ساده هستند و از بدكاران، به آساني فريب مي‌خورند، زيرا آنها در دل خود، نمونه‌اي از آنچه براي بدكاران مي‌گذرد، نمي‌يابند كه با آن بسنجند.((افلاطون))
هر زمان احساس كرديد براي انجام كار دوست داشتني خود پير شده‌ايد، بدانيد كه پژواك منفي درون‌تان بلند شده است. اين پژواك، يك پژواك دروغين است؛ يك دروغ محض است.((استيو چندلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
هيچ كس به اندازه فردي خشمگين دروغ نمي گويد.((نيچه))
احساس خشم و احترام كه از ويژگيهاي جواني است، به نظر مي رسد تا زماني كه انسانها و اشياء را به درستي جعل كند و راه گريزي براي خويش بيابد، فرد را راحت نمي گذارد، زيرا جواني در حقيقت همان جعل و فريب است.((نيچه))
آن كس كه به گونه اي ژرف به جهان نگريسته باشد، بي ترديد مي داند چه حكمتي در سطحي بودن انسانها نهفته است. اين غريزه حفظ خويشتن است كه به او مي آموزاند، سطحي، آسان نگر و دروغين باشد.((نيچه))
با دهان دروغ مي گوييم، اما با شكل و پوزه خويش به هنگام بيان دروغ، حقيقت را بر زبان مي آوريم.((نيچه))
نوعي بي گناهي در دروغ نهفته است كه نشانه اي از باور نيك است.((نيچه))
نه اينكه ديگر به من دروغ نمي گويي، بلكه چون ديگر به تو اعتماد ندارم، اين موضوع برايم تكان دهنده است.((نيچه))
به احتمال زياد، دانش طي هزاران سال اسير وجدان كاذب بوده است و زندگي متفكران بزرگ با تحقير خود و عقده هاي پنهاني بسيار همراه بوده است.((نيچه))
مردم دورانهاي فاسد، مردمي زيرك و انديشمند و اهل تهمت و افترا هستند؛ آنها مي دانند كه مي توان بدون استفاده از خنجر و غافلگيري كسي را كشت و همچنين مي دانند كه مردم آنچه را كه خوب بيان شود باور مي كنند.((نيچه))
آينده چنان مبهم است كه مردم تنها به فكر امروز خود هستند؛ روحيه اي كه فرصت مناسبي براي انواع فريبكاران و گمراه كنندگان فراهم مي سازد. چون ظاهراً تنها براي "يك روز" خود را به دست فريب و گمراهي مي دهيم و فرصت پرهيزگاري در آينده را براي خود نگه مي داريم!((نيچه))
"خواست حقيقت" به معناي "خواست فريب نخوردن" نيست، بلكه الزاماً به معناي "خواست فريب ندادن ديگران و فريب ندادن خويشتن" است؛ چيزي كه ما را به قلمرو اخلاق مي كشاند.((نيچه)) 
   
پريشاني من از اين نيست كه به من دروغ گفته اي، از اين آشفته ام كه ديگر نمي توانم تو را باور كنم.((نيچه))
نمي توان از همساز بودن با طبيعت، يك اصل اخلاقي براي خود ساخت؛ بايد بر فريب حواس خود پيروز شويم.((نيچه))
خود را جايي درگير كن كه فضيلتِ دروغين به كار نيايد، چنان جايي كه آدمي در آن، همچون بندباز بر رويِ بند، يا مي افتد يا سرِ پا مي ماند، يا راه به بيرون مي برد... .((نيچه))
بايد بر فريب حواس خود پيروز شويم.((نيچه))
جهان تنها همين دنياي ظاهر است و دنياي حقيقي، دروغي بيش نيست.((نيچه))
شاعري كه دانسته و خواسته مي تواند دروغ بگويد، تنها قادر است از حقيقت دم بزند!((نيچه))
آدمي را ارزش هاي دروغين و كلامهاي پوچ، هولناك ترين هيولاست! سرنوشت شوم ديري در آنها مي خسبد و چشم براه مي ماند.((نيچه))
دهان را از واژه هاي نجيب پر مي كنيد و بر ماست آيا كه باور داريم دلهاي شما، شما دروغ زنان، سرشار است؟((نيچه))
هر كه از خود ايمان نداشته باشد هميشه دروغ مي گويد.((نيچه))

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رند بازاری گفت:

کسی از اقای رجوی حرفی سخنی ذکری درباره مزیت دروغ گفتن ندارد در مقابل این مطلب آقای یغمایی رو کنیم؟